Oct 16, 2016
Folkert

Het OS van de organisatie (Deel 1)

Dit is de eerste blogpost in de reeks Stretch, Trust & Discipline. Deze artikelen geven uitdrukking aan mijn persoonlijke visie op de organisatie-ontwikkeling van het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben: Bossers & Cnossen (Groningen). In mijn rol als Integrator Development & Operations houd ik mij bezig met het optimaliseren van processen in het kader van product ontwikkeling (SaaS applicaties), systeemontwikkeling, systeembeheer en dienstverlening. 

Onlangs las ik een mooi interview met Mark Templeton (CEO Citrix) in The New York Times. Met treffende metaforen trekt hij lessen uit zijn loopbaan. Zo zegt hij over organisatiecultuur het volgende;

“So our machinery is people, and to put it in technology terms, people are the hardware and our values are the operating system (…) once you have that, you can build processes around how you actually get things done on top of that. But clarity around the hardware and the operating system to me is first and foremost, so it’s about people and our three values: respect, integrity, humility.”

Ontegenzeggelijk zijn dit belangrijke waarden die het goed doen in het jaarverslag. Templeton’s waarden als respect voor de ander, integriteit en nederigheid zijn prijzenswaardige eigenschappen, maar men dient dit niet te verwarren met kernwaarden. Organisaties hebben kernwaarden die, als het goed is, in meer of mindere mate matchen met persoonlijke eigenschappen.

(Persoonlijke) eigenschappen geven onvoldoende richting aan de opgave waar menig organisatie zich voor geplaatst voelt. Sterker, bouwen op persoonlijke eigenschappen is bouwen op drijfzand!

Binnen onze organisatie is er een ‘gezonde twijfel’ over het ‘hoe’ (niet zozeer over het ‘wat’). De organisatie heeft een heldere visie (‘ICT als Water’), een zichtbaar doel (meest betrouwbare ICT dienstverlener’) en de strategische intentie is in lijn met de visie/missie. Echter, het strategisch gedrag is opportunistisch; innovatie frustreert de exploitatie, en vica versa. Loyaliteit en flexibiliteit van medewerkers zijn de smeerolie die de organisatie draaiende houdt, vooral op die momenten als processen en structuren tekort schieten. ‘Onze wereld’ (en die van ICT in het bijzonder) verandert voortdurend. Afspraken op het gebied van structuur, processen en omgang (relaties) moeten continue geijkt en geborgd worden. Een status quo gaat ten koste van kwaliteit en staat een betrouwbare en integrale dienstverlening in de weg.

Centraal staat dan ook de vraag: Welke kernwaarden bieden een vaste grond voor organisatieontwikkeling en continuïteit?

Dec 4, 2014
Folkert
Comments Off on Dokter Watson & Zuster Embrace

Dokter Watson & Zuster Embrace

(een liefdesroman over goede en verantwoorde ouderenzorg?)

In de afgelopen jaren heeft het digitaliseren van verpleegkundige en medische processen een hoge vlucht genomen. Met digitaal werken gaat het beter, sneller en is het duurzaam goedkoper….en meestal gevolgd door de gevleugelde woorden; ‘zodat we meer tijd hebben voor de patiënt’. Onlangs bracht ik een bezoek aan een verpleegafdeling waar ik een oud-collega sprak. “We moeten tegenwoordig veel meer registreren en administreren!” Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek. Per dag is men gemiddeld 2 tot 3 uren ‘kwijt’ aan administratie. 95% vindt dat de registratielast de afgelopen 5 jaar is toegenomen.

Hoe kan het dat de registratielast is toegenomen? Ondanks de overstap naar digitaal werken?

De Efficiëntie Paradox
Oorzaken van de toegenomen registratielast worden meestal toegeschreven aan zaken als  wet- en regelgeving, het verantwoorden van de kwaliteit van zorg, het rapporteren van KPI’s, wetenschappelijk onderzoek ed. Maar mijn inziens speelt de profetie van digitaal werken ook een belangrijke rol. Juist omdat men veronderstelt dat digitaal werken tijd bespaart, ziet men mogelijkheden om op de werkvloer meer en frequenter te meten. Dit is wat ik noem de Efficiëntie Paradox: door digitalisering is de inspanning per deelproces verminderd, hierdoor is ruimte ontstaan voor meer administratieve processen. Echter wanneer vaardigheden, middelen en integratie niet afdoende zijn, neemt de registratielast toe.

Experiment Regelarme Zorg
Om de administratielast in de langdurige zorg aan te pakken heeft voormalig VWS-staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten in 2011 het initiatief genomen voor de Experimenten RegelArme Instellingen (ERAI). Sinds 2013 hebben 25 zorgorganisaties aan dit experiment meegedaan. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemende zorgorganisaties een cultuuromslag doormaken die onomkeerbaar is. Niet het recht op zorg of wat vastgelegd is in het indicatiebesluit staat centraal, maar datgene waar cliënten behoefte aan hebben, wat aansluit bij wat zij kunnen en willen. Verder onderscheidt ERAI zich omdat meer sprake is van narratieve kwaliteitsverantwoording dan van kwantitatieve verantwoording.

Goede zorg is een mening, verantwoorde zorg is een meting!
Zorg is een ‘tripartiete overeenkomst’ tussen zorgontvanger, zorgverlener en een financier (verzekeraar). Daar waar de zorgverlener de zorgontvanger goede zorg wil leveren, is de financier/verzekeraar vooral gericht op verantwoorde zorg; risicobeheersing, zorgpaden, protocollering ed. Op de zorgvloer leven beide paradigma’s naast elkaar. Goede zorg is een mening, verantwoorde zorg is een meting! En daar waar in toenemende mate verantwoording afgelegd moet worden, wordt meer en meer gemeten.

De vraag is niet hoe je minder kunt meten. Hoe je kun je anders en meer meten en tegelijkertijd de administratieve lasten significant verlagen?

B&C Zorgbeheer: validatie en valorisatie
Bij Bossers & Cnossen ontwikkelen wij software voor de zorg, specifiek een elektronisch ouderendossier (EOD); B&C Zorgbeheer. Bij de ontwikkeling van dit EOD speelt valorisatie een belangrijke rol. Op basis van verzamelde data worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar instrumenten om de zorg, het welzijn en levensplezier van ouderen te verbeteren. Zo bevat het EOD B&C Zorgbeheer een uitgebreide bibliotheek aan vragenlijsten en instrumenten die de zorgverlener en de oudere ondersteunen bij de uitvoering van het zorgleefplan.

Ik ontken niet dat ook wij ons steentje bijdragen in de registratielast. Door veel aandacht te besteden aan UI/UX design, klankborden met gebruikers (zorgverleners en ouderen) proberen wij het managen van zorg en het registreren van gegevens te vereenvoudigen. Maar is dit genoeg?

‘Dokter Watson’
In het kader van onze partnership met IBM werden wij afgelopen zomer uitgenodigd om kennis te maken met de Watson groep binnen IBM. Watson is een technologie voor cognitive computing. Watson kan natuurlijke taal verwerken, kan hypothesen genereren en evalueren en heeft een zelflerend vermogen. De lakmoesproef van Watson was het winnen van de Amerikaanse televisiequiz Jeopardy in 2010. Momenteel wordt Watson ingezet bij bepaalde  medische vraagstukken zoals het selecteren van de meest effectieve gepersonaliseerde behandeling van kanker. In het UMCG is in 2013 een pilot gestart met het inzetten van Watson.

Presentaties van IBM zien er altijd goed uit. Maar de presentatie over Watson was in die zin interessant omdat we meteen een link zagen met het digitaal werken binnen de zorg en specifiek de omgang met elektronische cliëntdossiers.
Wat zou een technologie als IBM’s Watson kunnen betekenen voor het EOD dat wij ontwikkelen? En kunnen we met de inzet van Watson meer meten en tegelijkertijd de administratielast van zorgverleners verminderen?

In het hierna volgende wordt op basis van een praktijk case (SamenOud) aangegeven wat de meerwaarde van een technologie als Watson zou kunnen zijn. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat naast cognitieve computing ook andere vormen van technologie nodig zijn (en blijven). Denk hierbij aan sensortechnologie in het kader van passief meten/registreren (zogenaamde Quantified Self). Kortom technologieën hebben elkaar nodig; nieuwe technologie ontstaat door oudere technologie.

‘Nurse Embrace’ (een case)
In de Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe worden ouderen begeleid door Ouderenzorg Teams die zijn opgericht in het kader van SamenOud (in internationaal verband Embrace genoemd).
Het integrale zorgmodel van SamenOud bestaat uit 2 fasen, namelijk;

 • het jaarlijks screenen van ouderen in de huisartsenpraktijk en
 • het organiseren van zorg en begeleiding op maat door een Ouderenzorg Team.

Voor het screenen worden gevalideerde vragenlijsten gebruikt (o.a. een self assessment op basis van een triage-instrument met de Intermed, GFI en de Welbevindenlijst). De ouderen worden naar aanleiding van de screening ingedeeld in een risicoprofiel (variërend van vitaal/robuust tot complex/zeer kwetsbaar). Afhankelijk van dit risicoprofiel wordt een ouderenadviseur of een wijkverpleegkundige als casemanager ingesteld.

Alle ouderen krijgen een zelfmanagementsupport- en preventieprogramma aangeboden dat gericht is op het blijven voeren van eigen regie en het zolang mogelijk gezond en zelfredzaam blijven. Ouderen met een complex en kwetsbaar profiel ontvangen structurele begeleiding (o.a. middels huisbezoeken) op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Risico’s worden in kaart gebracht en in samenspraak met de oudere wordt een zorgleefplan op maat ontwikkeld.

B&C Zorgbeheer vormt als het ware de ERP-applicatie van het gehele proces van;

 • populatie management (naar voorbeeld van Kaiser Permanente)
 • het leveren van samenhangende, preventieve en proactieve zorg op maat (conform het Chronic Care Model)
 • het verantwoorden van zorg richting alle stakeholders (zorgverlener, cliënt en haar directe omgeving, verzekeraar en onderzoek)

Elke discipline heeft haar eigen informatiebehoefte en maakt gebruik van instrumenten en vragenlijsten. Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige doet een anamnese en afhankelijk van de bevindingen/observaties maakt zij gebruik van additionele vragenlijsten om bepaalde gezondheidsrisico’s nader te onderzoeken (bijv. de U-care toolkit).

Elke discipline observeert, meet, interpreteert en rapporteert haar bevindingen. Hij/zij overlegt met collega’s zowel binnen als buiten het multidisciplinair overleg. En deze gegevens worden centraal in het persoonlijk dossier van de oudere vastgelegd.

Zoals bij de meeste ECD’s worden gegevens binnen het EOD B&C Zorgbeheer op een gestructureerde manier vastgelegd, veelal middels vragenlijsten, checklists en bepaalde rapportage-formats (sjablonen).

Bijvoorbeeld het zorgprofiel van een oudere wordt berekend op basis van een grotendeels gesloten vragenlijst. Antwoorden worden vertaald naar numerieke waarden die vervolgens op basis van een bepaalde formule leiden tot een zorgprofiel. Echter andere informatie (buiten de vragenlijst) en andere informatiebronnen (buiten het dossier) worden niet meegewogen. De relevantie van de informatie wordt grotendeels bepaald door de vraagstelling, en niet andersom!

Van data naar informatie
Een veel geciteerd onderzoek van Meryll Lynch stelt dat 80% van alle data ongestructureerd is en daardoor niet meegenomen kan worden in de besluitvorming. Door meer te registreren en te administreren middels gestructureerde instrumenten worden pogingen ondernomen om meer ongestructureerde data te converteren naar gestructureerde data. Hierdoor wordt wellicht de informatie relevant voor besluitvorming, echter de registratie- en administratieve lasten nemen ook toe.

In de praktijk van de ouderenzorg worden al veel maatregelen genomen om de registratielast te verminderen (mede omdat het meten zelf ook een belasting voor de oudere kan zijn);

 • Zelf actief meten: de vragenlijsten zijn zo opgesteld dat ouderen deze zelfstandig kunnen invullen.
 • Passief meten: het passief meten van lichaamsfuncties en handelingen middels sensortechnologie (bijv. stappenteller, hartslag, bloeddruk, temperatuur ed.).
 • Integratie tussen verschillende informatiesystemen: waardoor meer informatie uit verschillende bronnen beschikbaar wordt.

Echter veel informatie over/van de cliënt/oudere is ongestructureerd; observatieverslagen, rapportages, overdracht, correspondentie etc.

Theoretisch mag je veronderstellen dat veel antwoorden op vragen met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s besloten liggen in deze data. In plaats van het voorleggen van een vragenlijst aan een oudere om haar zorgprofiel c.q. gezondheidsrisico te genereren, willen wij het profiel destilleren op basis van een analyse van alle beschikbare informatie (gestructureerd en ongestructureerde data, objectieve meetresultaten en subjectieve rapportages en verslagen, afkomstig van meerdere bronnen (de oudere zelf, mantelzorgers, hulpverleners etc.)).

When Watson meets Embrace….
Met IBM Watson willen we nagaan of er een zorgprofiel gegenereerd kan worden zonder de daarvoor bestemde vragen lijst te gebruiken. Op dit moment wordt Watson vooral op experimentele basis ingezet op de behandeling van specifieke vormen van kanker. Een bredere inzet, bijvoorbeeld binnen een integraal zorgmodel als SamenOud, vergt dat Watson ook aangesloten wordt op databases met artikelen en onderzoeksresultaten van andere wetenschappen (verpleegkundig, (sociale) psychologie ed.)

In zo’n situatie verwachten wij dat Watson veel waarde toevoegt;

 • Door vraag en wedervraag zoekt het verbanden in ongestructureerde data.
 • Vervolgens geeft het een eerste schatting van het zorgprofiel op basis van de reeds aanwezige informatie (bijvoorbeeld de informatie over desbetreffende patiënt in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), ontslagbrieven van eerdere opnames, verslagen van (medische) behandelingen, rapportages van eerdere huisbezoeken etc.);
 • Het kan signaleren welke informatie ontbreekt om een nauwkeuriger schatting van het zorgprofiel te geven (helpen de juiste vragen te stellen, verwijzingen naar relevante bronnen met meer informatie);
 • Realtime adviseren welke verdiepingsvragen gesteld moeten worden op basis van de anamnese of welke instrumenten ingezet kunne worden;,/li>
 • Suggesties doen voor zorgleefplannen voor een specifieke oudere door zijn/haar specifieke probleemgebieden en gezondheidsrisico’s te relateren aan standaard classificatie systemen (zoals bijvoorbeeld ICF, Gordon, Omaha ed.);
 • Zorgverlener en oudere helpen met het inschatten van de haalbaarheid van zorgplan doelen. Het interpreteren en evalueren van de narratieve rapportages van zorgverleners, verslaglegging van de oudere zelf, verslagen van groepsactiviteiten.

Dit alles (en meer…) evidence based; elke optie, advies en suggestie is met bewijsvoering onderbouwd.

Echte liefde…
Technologie zoals dat van IBM Watson verbindt goede zorg met verantwoorde zorg. De zorgverlener kan zich concentreren op het geven van goede zorg en technologie kan de zorgverlener en de zorgvrager ondersteunen in het verantwoorden van die zorg, zonder administratieve lasten.

Watson en Embrace lijkt mij een goed huwelijk, er is echter nog wel een probleem; Watson spreekt nu nog alleen Engels. Maar echte liefde overwint dat wel……
Gerelateerde artikelen

Nov 16, 2014
Folkert
Comments Off on Observaties over de National Health System (NHS) in Engeland

Observaties over de National Health System (NHS) in Engeland

(Een verslag van een studiereis over Integrale zorg) – Dit artikel verscheen eerder op www.bnc.nl/nhs

Fotoreisverslag11

Met (de) zorg ontwikkelt Bossers & Cnossen sinds jaren aan een Elektronisch Cliënten Dossier voor de ouderenzorg; B&C Zorgbeheer. Wij geloven dat om een juiste bijdrage te leveren aan goede zorg en levensplezier van ouderen ook de zorgverlener ontzorgt moet worden. In nauwe samenwerking met zorg- en onderzoekspartners ontwikkelen wij aan betere digitale instrumenten voor het registreren en managen van integrale zorg waarbij ook de belangen vanuit onderzoek en verantwoording vertegenwoordigd worden. SamenOud is zo’n strategische partner.

Onlangs was ik met SamenOud en partners op studiereis naar Engeland (Londen en Brighton) en hebben wij kennisgemaakt met diverse NHS organisaties in Londen (Patients Know Best, Nuffield Trust, East London Foundation Trust, Bromley by Bow Community Centre) en Brighton (Brighton & Hove Integrated Care Services, BICS partners (AgeUK, Impetus)).

Continue reading »

Aug 24, 2014
Folkert
Comments Off on Zien = Beleven?

Zien = Beleven?

concert-video-recording-with-cell-phone

Onlangs bezocht ik een uitverkocht concert waar evenzoveel mobiele telefoons als mensen aanwezig waren. Je moet een behoorlijke lengte hebben wil je over de in de lucht stekende mobiele telefoons een vrij uitzicht op het podium hebben. Persoonlijk stoor ik mij niet aan de vele mobiele telefoons die het concert registreren. Met een lengte iets onder het Nederlands gemiddelde (= 180,8 cm, volgens het CBS)) ben ik gewend dat er altijd wel iets of iemand een vrij uitzicht op het podium in de weg staat. Een ander voordeel van deze ‘multi-angle recording’ is dat je op Youtube nog in lengte van dagen kunt nagenieten (waarvoor dank!) Ik vraag me echter wel af of je met een geconcentreerde blik op je mobiele telefoon wel echt geniet van hetgeen je aan het opnemen bent! Maximaal genieten en kwalitatief goed opnemen/vastleggen is multi-tasking in optima forma. Multitasking is een eigenschap van computerprogramma’s, niet van mensen. En als ik op Youtube weer eens een belabberde opname zie dan denk ik – die heeft genoten!

Jun 21, 2013
Folkert

Open Data & Ouderenzorg #oogr

Er is een gezegde; If you’re not paying for a product, you’re probably the product! Het digitaliseren en vervolgens dataficeren van onze alledaagse levensactiviteiten levert een waarde die het gratis gebruik van allerlei online diensten rechtvaardigt. Jouw data is van waarde en persoonlijke data is dé valuta op het internet. Je kunt je afvragen waarom je niet betaald zou worden voor het beschikbaar stellen van je data? Misschien wil ik wel voor mijn Google account betalen als ik daarmee de zekerheid heb dat mijn data niet gedeeld wordt!? Misschien wil ik mijn data wel doneren als ik er iets voor terug krijg.

Op 20 juni jl. werd er een Open Meeting georganiseerd rondom het onderwerp Open Data in het MilkLab in Groningen. De meeting werd geopend en afgesloten door twee Open Data evangelisten, respectievelijk Paul Suijkerbuijk @Palinuro en Stef van Grieken @stefvangrieken. Tussentijds kwam de politiek nog ruim aan het woord (Ton Schroor van de Gemeente Groningen en Mark Bouwmeester van de Provincie Groningen). Op deze meeting heb ik een verhaal gehouden over de relatie (open) data en ouderenzorg en de wijze waarop wij met Bossers & Cnossen in samenwerking met zorg- en onderzoeksinstellingen hieraan invulling geven.

Continue reading »

Jan 27, 2013
Folkert

Het staat er toch!?

Bij veel veranderingen die Facebook doorvoert op haar netwerk, laait de privacy discussie weer op. En als je de emotionele lading uitsluit, is het vreemd dat die discussie steeds de kop opsteekt. Facebook is in al haar communicatie duidelijk over hoe zij de wereld ziet en wat haar rol is en op welke wijze ze haar doelen wil bereiken. Facebook wil mensen de mogelijkheid bieden informatie met elkaar te delen en Facebook gelooft dat die verbondenheid en openheid leidt tot een betere wereld. Facebook is een beursgenoteerde onderneming, en daarmee is alles gezegd over de doelstelling. Facebook is geen coöperatie waar het belang van haar leden centraal staat. Natuurlijk kan Facebook niet ongelimiteerd haar gang gaan, maar zolang het netwerk groeit ziet Facebook dit als een bevestiging van dat ze goed bezig is.

Zo langzamerhand krijg ik m’n bekomst van die privacy discussies aangaande Facebook – een ieder weet dat Facebook je gegevens gebruikt om haar adverteerders beter van dienst te kunnen zijn. Alle functionaliteit die Facebook introduceert (en alle andere mogelijkheden, veelal van derden, die Facebook afwijst) dient slechts één doel; haar leden stimuleren meer persoonlijke gegevens met elkaar (en met Facebook) te delen. Als je dit niet wilt, moet je met Facebook stoppen!

Op 12 november 2012 ben ik gestopt met Facebook, de periode van 2 weken bezinning overleeft hebbende ben ik nu officieel van Facebook af……Nu zie ik een pagina die heel veel mensen niet/nooit meer zien met een boodschap die heel duidelijk is…

Dus; KAPPEN!! – of met Facebook of met zeuren over privacy op Facebook.

 

 

 

Dec 3, 2012
Folkert

Gezond oud worden?

Op 29 november hield het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) een congres over Wonen, Welzijn en Technologie. Ik woonde een workshop bij van Ton Mulder, programmaleider Healthy Lifestyle. Hij doet onderzoek naar de invloed van een virtuele omgeving op het welzijn van dementerende bewoners met behulp van sensortechnologie. Die omgeving is afgestemd op de belevingswereld van de dementerende waarbij gebruik gemaakt wordt van beeld, geur en geluid. Vanuit een technologisch standpunt is het fantastisch wat er allemaal mogelijk is; de dementerende volledig laten opgaan in virtuele omgevingen die nog wel worden herkend om zodoende het welbevinden te verbeteren. De beoogde effecten van dergelijke toepassingen zijn minder investeringen in fysieke ruimten, minder menskracht en minder medicijnen. Kortom, win-win……. maar is dit wel zo?

Continue reading »

Nov 28, 2012
Folkert

soci@l media #vind ik leuk?! (ouders ook)

Op 27 november organiseerde het Zernike College (Groningen/Haren) een avond voor ouders over het onderwerp Social Media en de wijze waarop ouders en de school hiermee omgaan. Na een enthousiaste aftrap over het onderwerp konden ouders deelnemen aan 2 workshops; een workshop over social media gebruik thuis en een workshop over gebruik en mogelijkheden van social media op school. Ik was één van de workshopbegeleiders (omgang sociale media thuis) maar ben ook vader van 2 zonen die op het Zernike College zitten.

Doel is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en van elkaar horen hoe er thuis met sociale media wordt omgegaan. Hiertoe waren er een aantal stellingen gedeponeerd om dit peer-review proces op gang te krijgen.

Weinig ouders zijn het eens zijn met de stelling dat kinderen pas op de sociale media mogen als ze ouder dan 18 zijn(1%). “Iedereen gebruikt het en het is een bevestiging (voor het kind) van dat je erbij hoort”. Weinig ouders zijn op de hoogte van de minimum leeftijd van 13 jaar voor gebruik van Facebook. Toch zijn er diverse voorbeelden van het feit dat veel kinderen zich niet bewust zijn van de schaalbaarheid van hetgeen zij via sociale media communiceren. Soms met desastreuze gevolgen (Project X Haren, de zogenaamde ‘Facebook-moord’ zijn hiervan voorbeelden maar ook digitaal pesten kan zeer extreme vormen aannemen). De vraag is of dit bewustzijn automatisch groeit met het ouder worden of dat hier directief richting kinderen gehandeld moet worden?! Feit is dat commerciële bedrijven die producten/diensten bieden aan minderjarigen zich moeten houden aan regels/wetten die minderjarigen moeten beschermen. Waarom is bijvoorbeeld een Facebook hierop een uitzondering?

Continue reading »

Sep 27, 2012
Folkert

Tegenlicht in het duister?

Professionele, diepgravende  onafhankelijke journalistiek is een belangrijke baken in een zee van sociale, door populariteit gedreven, oppervlakkige berichtgeving. Wat een ongelooflijk slecht plan van de zendercoördinator Gijs van Beuzekom om het VPRO programma Tegenlicht te verbannen naar de late avond, waar het dan moet gaan concurreren met het populaire Pauw & Witteman (een SLOW versie van DWDD). Bij de commerciële zender geselt de zweep van de kijkcijferbeul de rug van de programmamaker om de belangen van de adverteerder te maximaliseren. Bij de publieke omroep mag je verwachten dat het belang van de samenleving wordt gediend. En de samenleving heeft baat bij onafhankelijke en kritische journalistiek.

In Nederland geldt een leerplicht vanaf je 5e tot en met je 16e levensjaar en heb je stemrecht vanaf je 18e. De publieke omroep heeft de mogelijkheid om op populaire tijden Nederlanders van alle leeftijden te ‘onderwijzen’ in zaken die onze samenleving vormen en verklaren, opdat de Nederlander een bewuste invulling kan geven aan haar rechten (en plichten). “Nederland 2 is de verdiepende televisiezender van de publieke omroepen die gericht is op actualiteiten, opinie, achtergronden, levensbeschouwing, kunst en cultuur” (Bron ANP) Misschien dat Gijs van Beuzekom meer op z’n plaats is bij Nederland 1 (grote shows, sport, aangrijpende verhalen, drama).

Nog een aantal afsluitende opmerkingen:

NRC Next stelt ten onrechte dat Tegenlicht ‘economisch en politiek getinte reportages’ maakt. Tegenlicht maakt reportages over belangrijke economische en politieke onderwerpen. Dat is geheel wat anders.

Het marktaandeel van tv-programma Tegenlicht bedraagt 3,6%. Maar zijn hier ook de kijkcijfers op Internet meegenomen? Of van Uitzending Gemist? Moeten we ons nog wel druk maken over het tijdstip waarop een programma wort uitgezonden?  Ik denk het wel! Programma’s als Tegenlicht moeten als een maatschappelijk relevant product geadverteerd worden. En de ‘echte’ doelgroep zit op populaire tijden voor de buis.

Ik stel voor dat een ieder lid wordt van de VPRO!! Kost maar €12,50 per jaar.

Dit was een Boodschap van Algemeen Nut!!

 

Enhanced by Zemanta
Sep 21, 2012
Folkert

Facebook heeft wel degelijk een zorplicht

Het is vandaag een spannende dag voor Merthe, haar ouders en de gemeente Haren; wordt de vrees werkelijkheid en wordt Haren overspoeld met duizenden feestgangers met bijbedoelingen? Een journalist van het Harener Weekblad heeft het antwoord al klaar en schreef gisteren; “De politie in Haren is op alles voorbereid, rond het uit de hand gelopen verjaardagsfeestje in Haren”. Gelukkig is het Harener Weekblad een plaatselijk suffertje en hoeven we ons normaliter niet druk te maken over de voorspellende waarde hiervan. Neemt niet weg, ProjectX Haren is het gesprek van de dag en de meningen variëren van ‘dom’ tot ‘zielig’ of een algemeen verbod op sociale media.

Continue reading »

Pages:1234567...14»